Organizaciona struktura

::after

Upravljačku i rukovodnu strukturu KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" čini upravni odbor, nadzorni odbor te menadžment na čelu sa direktoricom. Ustanova čini značajan resurs Kantona Sarajevo kada je u pitanju socijalno zdravstveno zbrinjavanje, ali i razvoj hronične i palijativne njege na području Kantona Sarajevo. Ustanova je opredjeljena za unapređenje organizacionog razvoja, koji podrazumijeva unapređenje kvalitete usluga, educiranosti kadra, te poboljšanje infrastrukture.

Organizaciona struktura Ustanove koja pruža palijativnu njegu klijentima uz istovremenu podršku njihovim porodicama mora imati razvijene segmente infrastrukture, ljudskih resursa, organizacione klime i kulture kako bi na adekvatan način pružila najkvalitetnije usluge svojim klijentima i članovima njihovih porodica.

Pitanje pružanja usluge u Ustanovi je kompleksno jer zahtjeva integraciju fizičkih, psiholoških, socijalnih i duhovnih segmenata, uz istovremeno uvažavanje potreba, očekivanja, nada i strahova kako klijenata tako i članova njihovih porodica.

 

U Domu su uspostavljajene slijedeće organizacione jedinice :

 • Kabinet direktora;
 • Služba socijalnog zbrinjavanja;
 • Služba zdravstvenog zbrinjavanja;
 • Služba finansijsko računovodstvenih poslova; 
 • Služba pravnih i kadrovskih poslova
 • Služba za servisne usluge i ishranu korisnika
  • Odjel za skladišne poslove, nabavke i ishranu korisnika  
  • Odjel za servisne usluge
 • Služba Dnevnog centra.