aktivnosti 01. 04. 2018

Radno-okupaciona terapija

U sastavu Službe socijalne zaštite djeluje i radno-okupaciona terapija koja daje veoma bitan pečat sveukupnog doživljaja smještenih korisnika- kako o sebi tako i o životi u Domu.

Kako bi u živote korisnika unijeli raznolikost, a monotoniju života sveli na minimum nastojimo da ih uključimo u što više različitih aktivnosti.

U radno okupacionu terapiju je uključen najveći broj korisnika.Na taj način ih pokušavamo uključiti u društvenu sredinu u kojoj borave.

Stoga,nastojimo ponuditi korisnicima različite sadržaje koji će udovoljiti njihovim interesima,afinitetima i preostalim psiho-fizičkim sposobnostima.

Grupe su struktuirane tako da budu heterogene u smislu intelektualnih sposonosti i različite starosne dobi.

Tokom rada zahtjevamo da korisnici sami preuzimaju inicijativu u izboru aktivnosti rada, kako bi sami sudjelovali u radu, a ne da im se rad nameće.

CILJEVI I ZADACI RADNE TERAPIJE

- osposobljavanje za aktivnosti svakodnevnog života

- prihvatanje sopstvenog identiteta

- motivacija korisnika za rad i ozdravljenje

- poboljšanje koncentracije i pažnje

- pomoć u uspostavljanju interpersonalnih odnosa

- djelovanje na raspoloženje ,strpljenje i smostalnost korisnika

- socijalizacija i razvijanje dobrih međuljudskih odnosa

Radovi koji su posebno zastupljeni u ovoj terapiji su: ručni rad, izrada eksponata, rad na staklu.

Sekcije i grupe u okviru okupacionog tretmana su socioterapeutska grupa, sportsko-rekreativne grupe i muzička sekcija.