Interni akti i zakonske regulative

NAZIV

PRAVNI IZVOR

PRILOG

Pravila KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Sarajevo

 

Interni dokument

Pravila od 07.03.2014.

Pravila od 27.11.2017.

Pravila od 17.05.2018.

Pravila od 17.06.2019.

Pravilnik o radu KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Sarajevo

Interni dokument

Pravilnik od 26.02.2018

Pravilnik od 02.08.2019

Pravila o kućnom redu KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Sarajevo

Interni dokument

Pravila od 19.08.2010

Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika

Interni dokument

Pravilnik od 17.05.2018